Producenci

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

„Jakie motto życiowe chcesz przekazać swoim dzieciom i dlaczego?”, 

Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Motto życiowe ” (Konkurs)

§ 1

Organizator

Organizatorem Konkursu jest firma APRON Zbigniew Jężak ul. Dzielna 23/17 54 – 152 Wrocław NIP: 6641582571  (Organizator”)

§ 2

Uczestnicy  

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna zarejestrowana (posiadająca konto) na portalu facebook,posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych (Uczestnik).

 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
  1. właściciel firmy APRON lub pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin;

  2. osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin;

 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3

Termin Konkursu 

Konkurs będzie prowadzony od dnia 11 października  do dnia 31 października 2016 roku.

§ 4

Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien do dnia 31 października  (do godziny 24.00)
  1. Polubić na portalu facebook profil marki Otuli

    https://www.facebook.com/OtuliDesign

  2. Odpowiedzieć na pytanie Jakie motto życiowe chcesz przekazać swoim dzieciom i dlaczego?, odpowiedź należy zostawić w komentarzu pod banerem dotyczącym konkursu umieszczonym na profilu marki Otuli

  3. Udostępnić na swoim profilu facebook plakat konkursowy.

 2. W Konkursie udział biorą wyłącznie Uczestnicy, którzy wypełnili wszystkie trzy warunki (a, b i c) określone w ust 1. Organizator może z uzasadnionych powodów odmówić Uczestnikowi udziału w Konkursie, o czym poinformuje danego Uczestnika.

   

 3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konkursu komentarza Użytkownika, który łamie Regulamin Konkursowy lub narusza przyjęte powszechnie normy obyczajowe.

 

§ 5

Wyłonienie zwycięzcy

 

1. Wyłonienie laureata odbędzie się 06 listopada 2016 roku. Nagrodę otrzyma osoba, która umieści w komentarzu najciekawszą (zdaniem organizatorów) odpowiedź na pytanie Jakie motto życiowe chcesz przekazać swoim dzieciom i dlaczego?

 

§6

Nagrody 

 

 1. Komplet 3 pieluch bambusowych 

 2. Etui - okładka na książeczkę zdrowia dziecka

 3. Bandanka bambusowa - szaliczek pod szyjkę 

§ 7

Wyłonienie i ogłoszenie zwycięzcy

 1.  Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się 07 listopada na profilu marki Otuli na facebooku.

  https://www.facebook.com/OtuliDesign

 2. Zwycięzca ma obowiązek przesłać w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyniku konkursu dane teleadresowe do organizatora.

 3. W przypadku niedostarczenia danych do wysyłki w ciągu 3 dni organizator zastrzega sobie prawo do anulowania werdyktu i ponownych obrad w wyniku których zostanie wyłoniona inna zwycięska osoba 

§ 7

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie listem poleconym do dnia 21 listopada 2016  roku na adres : 54-152 Wrocław ul. Dzielna 23/17 (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis powodu zgłoszenia reklamacji.

   

 3. Reklamację rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres wskazany w ust 1 powyżej, z dopiskiem KONKURS „Słodko – kwaśny smak rodzicielstwa.” REKLAMACJA.

   

 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania lub skorzystania z nagrody z powodu siły wyższej oraz przyczyn dotyczących Uczestnika, w tym podania przez niego nieprawdziwych danych kontaktowych.

   

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość usług świadczonych przez pocztę lub firmę kurierską, jak również dostawców usług internetowych.

   

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.otuli.pl. Na portalu facebook mogą być zamieszczone skrócone informacje dotyczące Konkursu, mają one jednak wyłącznie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

   

 4. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu i zmian w Regulaminie. Organizator powiadomi uczestników o każdej zmianie Regulaminu.

   

 5. Administratorem danych osobowych (Dane) uczestników Konkursu podawanych za pośrednictwem Formularza jest Organizator. Dane te będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści i poprawiania Danych. Podanie przez Uczestnika jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie Danych w Formularzu uniemożliwia przesłanie nagrody i jest równoznaczne z utartą prawa do niej.

   

  Organizator konkursu APRON Zbigniew Jężak

  ul.Dzielna 23/17

  54-152 Wrocław

  NIP: 6641582571

   

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe